شرکت تجهیزات پزشکی زکریاکبیر

با ما در ارتباط باشید…

۰۲۱ – ۸۸ ۷۳ ۱۱ ۷۴ – ۶

شرکت تجهیزات پزشکی زکریاکبیر

دستگاه رادیولوژی

اساس کار دستگاه ها رادیولوژی بر پایه ی استفاده از پرتوهای یونیزان میباشد. این دستگاه از پرتو ایکس یا رنتگن به منظور ثبت تصاویر رادیولوژی استفاده مینماید. این اشعه توسط لامپ مولد اشعه ایکس تولید میشود و سپس اشعه تولید شده به بدن وارد شده طی پردازش هایی، تصویر رادیولوژی حاصل میشود.